הקרן לסולידריות הדדית

עובדים יקרים,

 

על רקע משבר הקורונה, הקמנו קרן לטובת עובדי הסגל המנהלי ועובדי הקבלן הנמצאים בחופשה או בחופשה ללא תשלום. מטרת הקרן לסייע בבעיות כספיות בשל המשבר והיא תוכל להיענות לפניות במקרים של מצוקה כלכלית זמנית או מתמשכת. זכאים לשימוש בכספי הקרן הם עובדי הסגל המנהלי על גווניהם ועובדי הקבלן במכון (תחזוקה, ניקיון וקפיטריות). מקורות הקרן יהיו תרומות עובדי המכון אם בתשלום חודשי קבוע ואם בתרומות מזדמנות.

 

אין באמור כדי לחייב מי מהעובדים לתרום לקרן.

הקרן תוכל לקבל גם תרומות ייעודיות נוספות ככל שיופנו אליה.

 

כספי הקרן ינוהלו בהנהלת חשבונות במכון וישמשו אך ורק לסיוע על פי מטרות הקרן.

הוצאת כספים תיעשה אך ורק על פי החלטות הנהלת הקרן.

 

הנהלת הקרן תכלול את החברים הבאים: מנכ"ל, מ"מ מנהל מחלקת כספים, מנהלת משאבי אנוש ויו"רים/נציגי הוועדים. הסכום שיאושר על ידי הנהלת הקרן לפנייה בודדת לא יעלה על 25% מסך הכספים המופקדים בקרן באותה עת. הנהלת הקרן תהיה רשאית לבקש מהפונה מידע, מסמכים, אישורים וכיו"ב כתנאי לדיון בבקשה או כתנאי לאישורה.

 

 

העובדים המעוניינים לתרום מוזמנים לעשות כן באחת האפשרויות:

 

 

עובד המעוניין לקבל סיוע מהקרן יכול לעשות כן באחת האפשוריות:

 

 

 

בברכת בריאות טובה לכולכם, שתמיד נהיה בצד הנותן

 

 

פרופ' אדוארד יעקובוב
נשיא

שמואל גולדברג
מנכ"ל

הדס בר-נר
מנהלת משאבי אנוש