המכון בכלי התקשורת

צבעים עזים, נשים חזקות - סטודנטים מהמכון הטכנולוגי מצלמים אלמודובר