המכון בכלי התקשורת

לשבור את הקרטל האוניברסיטאי, המכון קיבל היתר מהמועצה להשכלה גבוה למתן תואר פרופסור חבר לאנשי סגל