החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים– זאן מוסיקה בע"מ (זאפה)


תאריך פרסום הודעה: 02.12.2018
 
בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010,


בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – זאן מוסיקה בע"מ (זאפה)

 

מהות ההתקשרות:
  • מופעים משותפיחם של מרצה מהמכון עם אומן זאפה.
  • היקף ההתקשרות שנתי משוער 304,200 ₪
  • תקופת ההתקשרות עד התאריך 30.06.2019

 

מצ"ב חוות דעתה של מנהלת מח' שיווק, גב' תמר שמואלי.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 10.12.2018 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708

 

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.