החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים–  זאן מוסיקה בע"מ (זאפה)

תאריך פרסום הודעה: 07.04.2019 
 
בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010,
בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – זאן מוסיקה בע"מ

 

מהות ההתקשרות: 
סדרת הרצאות של מרצי המכון שתשודר בHOT הקושרה למשבר הקורונה


היקף ההתקשרות

שנתי משוער 117,000 ₪ 


תקופת ההתקשרות

עד התאריך 30.06.2020

 

מצ"ב חוות דעתה של תמר שמואלי סמנכ"ל שיווק

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 17.04.2019

באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708

 

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.