החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים– זאן מוסיקה בע"מ (זאפה)

 
תאריך פרסום הודעה: 06.12.2017
 
בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010,

בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – זאן מוסיקה בע"מ (זאפה)
 
מהות ההתקשרות:
מופעים משותפיחם של מרצה מהמכון עם אומן זאפה.
היקף ההתקשרות שנתי משוער 304,200 ₪
תקופת ההתקשרות עד התאריך 06.12.2018
 
מצ"ב חוות דעתה של גב תמר שמואלי – מנהלת מח' שיווק
 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 17.12.2017 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708
 
על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.