החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים - ראשים

  
תאריך פרסום הודעה: 22.12.2014 בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – ראשים תכנון וביצוע מערכות מידע בע"מ
מהות ההתקשרות: חברת ראשים היא ספקית של תוכנת "מכלול" שהיא התוכנה המנהלת את הסטודנטים / שכ"ל / ציונים וכד' במכון.


תקופת ההתקשרות: עד יום 31.12.2016
היקף ההתקשרות שנתי משוער 300,000 ₪

מצ"ב חוות דעתו של סמנכ"ל למחשוב ומערכות מר גל שטיינהרט

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 1.01.2015 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.ilאו באמצעות פקס:03-5026708.

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.