החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים– מחשבים אי.די.פי. בע"מ

 

תאריך פרסום הודעה: 16.05.2017

 

בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – מחשבים אי.די.פי. בע"מ.

 

מהות ההתקשרות: מערכת להזדהות ולחיבור כלל הסגל למערכת OFFICE365 של מיקרוסופט.


היקף ההתקשרות שנתי משוער עד 80,000.00 ש"ח תקופת ההתקשרות עד התאריך 31.12.2018

 

מצ"ב חוות דעתו של סמנכ"ל מחשוב גל שטיינהרט. (מתאריך 14.5.18)

מצ"ב חוות דעתו של סמנכ"ל מחשוב גל שטיינהרט. (מתאריך 10.6.18)

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 23.05.2017 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708

 

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.