החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים

 

תאריך פרסום הודעה: 16.3.2022  

 

בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד –  ניו-רואד סוכנויות


מהות ההתקשרות

רכישה של פוטנציוסטט חברת NEWROAD


היקף ההתקשרות

שנתי משוער 210,000 ש"ח


תקופת ההתקשרות

עד התאריך 30.9.2022

 

מצ"ב חוות דעתה של ד"ר רגונס חפצי

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 26.3.2022 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708


על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.