החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים

תאריך פרסום הודעה: 06.01.2012.
 
בהתאם לתקנה 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – איי דיגיטל

מהות ההתקשרות:
רכישת מחשבי APPLE לאקדמיה
 
חומר נוסף: