החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים– גרינברג דוד מכונמות נגרות בע"מ

תאריך פרסום הודעה: 02.05.2017
 
בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – גרינברג דוד מכונמות נגרות בע"מ.

 

מהות ההתקשרות:

רכישת משור קרייזיק גשר תוצרת PAOLONI (איטליה) כולל הובלה הרכבה התקנה והדרכה.


היקף ההתקשרות שנתי משוער עד 120,000.00 ש"ח תקופת ההתקשרות עד התאריך 31.12.2019

 

מצ"ב חוות דעתו של אחראי סדנה קלה מר איציק נאור

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 28.03.2017 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.