החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים– GOOL (גול בע"מ)

תאריך פרסום הודעה: 17.12.2019 
 
בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – GOOL (גול בע"מ)

 

מהות ההתקשרות: 

אספקת שרותי תרגול באינטרנט.

 

היקף ההתקשרות:

שנתי משוער 174,000 ₪ 

 

תקופת ההתקשרות:

עד התאריך 20.09.2020

 

מצ"ב חוות דעתו של סמנכ"ל מחשוב, מר גל שטיינהרט.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 25.12.2019 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708

 

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא, כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.