החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים - Wolfram Research, Inc

תאריך פרסום הודעה: 07.03.2019.

בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בבכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – Wolfram Research, Inc.

 
מהות ההתקשרות:

רכש רישיונות לתוכנת Mathematica ל-3 שנים עבור 8 מוסדות השותפים בפרויקט.

מטרת התוכנה היא לייצר חומרי לימוד וגיליונות עבודה עבור סטודנטים.

 

היקף ההתקשרות שנתי משוער

24,536 EUR לשנה, למשך 3 שנים

 

תקופת ההתקשרות עד התאריך

30.11.2021

 
 
 
 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 17/03/2019 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708

 

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון), פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.

 
 
חומר נוסף: