החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים – טל כתרן

תאריך פרסום הודעה: 15.9.2022  

 

בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד –  טל כתרן


מהות ההתקשרות:

יעוץ בהקמת והפעלת חממה טכנולוגית במרכז היזמות 

 

היקף ההתקשרות שנתי:

משוער 200,000 ש"ח 


תקופת ההתקשרות:

עד התאריך 31.8.2023

 

מצ"ב חוות דעתו של מר מרק ישראל מנהל פיתוח במרכז הפרויקטים.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 25.9.2022 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708


על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.