החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים - תומקס טכנולוגיות בע"מ

תאריך פרסום הודעה: 23.11.2022  

 

בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד –  תומקס טכנולוגיות בע"מ


מהות ההתקשרות

הפעלת שירותי בחינה הממוחשבים


היקף ההתקשרות

שנתי משוער כ- 200,000 ₪


תקופת ההתקשרות

עד התאריך 30.9.2024 

 

מצ"ב חוות דעתו של גל שטיינהרט סמנכ"ל

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 4.12.2022 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708


על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.