החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים – תומקס טכנולוגיות בע"מ  

תאריך פרסום הודעה: 09/02/2022

 

בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד –  תומקס טכנולוגיות בע"מ


מהות ההתקשרות

הפעלת שירותי בחינה הממוחשבים

 

היקף ההתקשרות

שנתי משוער 189,101 ₪


תקופת ההתקשרות

עד התאריך 25/9/2022

 

מצ"ב חוות דעתו של גל שטיינהרט סמנכ"ל 

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 19/2/2022 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708


על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.