החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים – TOMAX

תאריך פרסום הודעה: 03.11.2019  

 

בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – TOMAX

 

מהות ההתקשרות: 
רכישת מערכת TomaGrade המאפשרת למרצים לבדוק בחינות סרוקות באופן דיגיטלי

 

היקף ההתקשרות שנתי משוער
223,000 כולל מע"מ

 

תקופת ההתקשרות
עד התאריך 31.12.2020 

 

מצ"ב חוות דעתו של סמנכ"ל מחשוב גל שטיינהרט

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 10.11.2019 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708
על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.