החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים – חברת ראשים

תאריך פרסום הודעה: 23.10.2022 


בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – ראשים תכנון וביצוע מערכות מידע בע"מ 


מהות ההתקשרות:

חברת ראשים היא ספקית של תוכנת "מכלול" שהיא התוכנה המנהלת את הסטודנטים / שכ"ל / ציונים וכד' במכון.

 

תקופת ההתקשרות:

עד יום 31.12.2024 


היקף ההתקשרות:

שנתי משוער 380,000 ₪ 

 

מצ"ב חוות דעתו של סמנכ"ל למחשוב מר גל שטיינהרט

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 03.11.2022 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708


על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.