החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים - חברת ראשים


 
בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010,

 

בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – ראשים תכנון וביצוע

 

מהות ההתקשרות:
  • תרגום עמדת המידע לסטודנט
  • היקף ההתקשרות שנתי משוער עד 120,000.00 ש"ח
  • תקופת ההתקשרות עד התאריך 30.11.2019

 

מצ"ב חוות דעתו של סמנכ"ל מחשוב גל שטיינהרט.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 9.12.2018 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708

 

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.