החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים – ראשים תכנון וביצוע מערכות

 

תאריך פרסום הודעה: 21.10.2018 בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010.

בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – ראשים תכנון וביצוע מערכות מידע בע"מ

מהות ההתקשרות
חברת ראשים היא ספקית של תוכנת "מכלול" שהיא התוכנה המנהלת את הסטודנטים / שכ"ל / ציונים וכד' במכון.

תקופת ההתקשרות
עד  31.12.2019
היקף ההתקשרות
שנתי משוער 300,000 ₪
 

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 31.10.2018 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708

על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.