החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים - סיסטמטיקס בע"מ

תאריך פרסום הודעה: 17.6.2021

 

בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – סיסטמטיקס בע"מ


מהות ההתקשרות

אספקת תוכנת Matlab לסטודנטים וסגל

 

היקף ההתקשרות

שנתי משוער 36700 $


תקופת ההתקשרות

עד התאריך 30.6.2022 

 

מצ"ב חוות דעתו של סמנכ''ל המכון למחשוב ולמערכות, מר גל שטיינהרט

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 01.07.2021


באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708


על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.