החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים מנו סחר ויבוא בע"מ

תאריך פרסום הודעה: 21.02.2022

 

בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד –  מנו סחר ויבוא בע"מ


מהות ההתקשרות

רכישת מסור שולחן עם מערכת בטיחות חדשנית וייחודית


היקף ההתקשרות

שנתי משוער 121,680 ש"ח


תקופת ההתקשרות

עד התאריך 30.09.2022

 

מצ"ב חוות דעתו של גיא קליפשטיין מנהל סדנה 

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 3.03.2022


באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708


על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.