החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים - Google Ireland, Ltd

 

תאריך פרסום הודעה: 06.01.2019 

 

בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010,
בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד – Google Ireland, Ltd.


 

מהות ההתקשרות:

קידום ופרסום אתר המכון במנוע החיפוש google

היקף ההתקשרות שנתי משוער 400,000 ₪ בתוספת מע"מ

תקופת ההתקשרות עד התאריך 31.12.2023

 

מצ"ב חוות דעתה של ראש מערך שיווק, של גב' תמר שמואלי

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 14.01.2019 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708
על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.