החלטות ועדת המכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים - FixRead

תאריך פרסום הודעה: 16/08/2021

 

בהתאם לתקנה 3 (18) ו 4 לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע – 2010, בכוונת המכון להתקשר עם ספק יחיד –  FixRead


מהות ההתקשרות

רכשת ערכות דיגיטליות ללימוד אנגלית
 

היקף ההתקשרות

שנתי משוער 160,000.00 ש"ח


תקופת ההתקשרות

עד התאריך 30.9.2022 

 

מצ"ב חוות דעתן של ד"ר אולגה גופול ראש היחידה לאנגלית, ד"ר נאווה שקד ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , רשאי לפנות בכתב למכון וזאת לא יאוחר מיום 30.8.2021 באמצעות דוא"ל Evgeny@hit.ac.il או באמצעות פקס:03-5026708


על הפונה לציין בבירור את פרטיו המלאים (שם מלא , כתובת ומספר טלפון ) פרטיו של הספק האחר וכן אסמכתאות מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.