רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 003/2019

מכרז פומבי לשירותי ביטוח רכוש וחבויות

 

הבהרות

 

לוחות זמנים למכרז      

הפעילות  תאריכים
פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט 18/08/19
מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים 25/08/19
מועד האחרון  להגשת הצעות לתיבת המכרזים

05/09/19 בין השעות 8:00 -15:00

מועד הראיונות

18/09/19 בין השעות 9:00 -16:00

המועד הינו סופי ולא יינתן לשינוי עבור מציעים אשר עברו לשלב הראיון. מומלץ כבר לשריין מועד זה.