רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 001/2019

מכרז פומבי מספר 2019_001  לתכנון, הספקה והקמת מבנים יבילים במכון טכנולוגי חולון

  1. חוברת המכרז
  2. הודעה לעיתונות
  3. כתב כמויות
  4. הבהרות

 

לוח זמנים למכרז

פעילות  מועד  הערות
מועד פרסום המכרז  1.1.19 
סיור מציעים

7.1.19

בשעה 12:00 

השתתפות חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז
מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה  17.1.19  יבוצע באמצעות מייל  לעיל
מועד להגשת ההצעות   5.2.19
10:00 - 15:00