רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 003/2018

 

מכרז פומבי מספר 2018/003  לאספקת שרותי יחסי ציבור

  1. חוברת המכרז
  2. הודעה לעיתונות
  3. הבהרות
  4. תוקף ערבות השתתפות במכרז (נספח ד' ) הינו עד ל- 19.4.19
  5. הפרמטרים שיש לשים עליהם דגש בפרזנטציה על פי האמור במסמכי המכרז

 

לוחות זמנים למכרז:

 

הפעילות  תאריכים
פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט 23/12/18
מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים. 31/12/18
המועד האחרון  להגשת הצעות לתיבת המכרזים 20/01/19
פרזנטציות 

*11/2/2019, 12/2/2019

10:00 – 15:00

 

* המועדים הינם סופיים ולא ינתנו לשינוי עבור מציעים אשר יגיעו לשלב זה בהליכי המכרז