רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 2018/002

ביצוע עבודות בינוי, אספקה, התקנה ותחזוקת מעלית

ועדת המכרזים של המכון החליטה בישיבתה מיום 4.11.18 לבטל את המכרז הפומבי מס' 2018/002


"לביצוע עבודות בינוי, אספקה, התקנה ותחזוקת מעלית"

 


 

חוברת המכרז

שאלון איכות

הודעה לעיתונות

כתב כמויות למכרז

 

מפרט טכני ומסמכים טכניים:

א1 - תוכנית קומות

א2 - חתכים

א3 - חזיתות

א4 - תוכנית תקרות

א5 - גליון מדרגות

א6 - גליון מעליות

א7 - רשימות אלומיניום

א7 - רשימות מסגרות

בניה ומעלית-מפרט טכני מיוחד

ח410-01 - תכנית חשמל - גשר מבנה 1

ח410-02 - תכנית חשמל - מדרגות חרום מבנה 2

מעלית נוסעים-תכנית המעלית, בנייה וכללית

ק10 - תכנית גשר מדרגות ומעלית - תבניות

ק11 - תכנית גשר מדרגות ומעלית - פרטי זיון

ק20 - מדרגות עלייה לגשר - תבניות

ק21 - מדרגות עלייה לגשר - פרטי זיון

ק30 - חתך לרוחב הגשר ופרטי מעלית - תבניות

ק31 - חתך לרוחב הגשר ופרטי מעלית -פרטי זיון

ק40 - עמוד מרכזי - תבניות

ק50 - חתך 2-2 - חתך לאורך הגשר

ק60 - מדרגות חירום - תבניות

ק61 - מדרגות חירום - פרטי זיון