רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 001/2018

 

 לתשומת לב המציעים:

 

עקב שאלות ההבהרה במכרז שונה טופס הצעת המחיר וכן תוקן האומדן בהתאם.

 

כמו כן המועד להגשת הצעת המחיר שונה ליום 2.9.18 בין השעות 9:00 – 14:00

 

מכרז פומבי 001/2018
טופס הצעת מחיר

הבהרות למכרז
הודעה לעיתונות

 

 

 
לוז למכרז:
 
מועד סיור קבלנים 29.7.2018 שעה 12:00 
מועד אחרון לשאלות הבהרה 2.8.2018 
מועד להגשת הצעות לתיבת המכרזים 27.8.2018 בין השעות 9:00- 14:00