רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 001/2017

 
 
 
לוח הזמנים לעריכת המכרז:
 
מס"ד הליך מועדים
1. סיור קבלנים 19.2.17 שעה 12:00
2. מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים 22.2.17
3. המועד האחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים. 16.3.17 עד שעה 15:00
 
 
מודעה לעיתונות
 
מודעת המכרז בעיתונות