רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 001/2016

 
 
 
 
 
 
 
לוז למכרז:
 
28.9.16 שעה 11:00 מועד סיור קבלנים 
13.10.16 מועד אחרון לשאלות הבהרה 
10.11.16 שעה 15:00
מועד אחרון לתשלום עבור השתתפות במכרז והגשת הצעות לתיבת המכרזים