רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 004/2020

מכרז לאספקת ציוד מחשוב

 

מסמכי המכרז תוקנו עקב הליך ההבהרות ויש למלא ולחתום על המסמכים המעודכנים

  1. חוברת המכרז
  2. הודעה לעיתונות
  3. הבהרות למכרז

 

לוחות זמנים למכרז
פעילות תאריך
מועד פרסום המכרז  14.10.20
מועד אחרון לשאלות הבהרה 21.10.20
המועד להגשת הצעות לתיבת המכרזים  5.11.20  בין השעות 10:00-15:00

 

* מאחר ומדד חודש אוקטובר טרם פורסם, בנוסח הערבות "המדד היסודי" לעניין הערבות, יהיה מדד חודש ספטמבר אשר התפרסם ב15 לחודש אוקטובר.