רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 003/2022

לביצוע עבודות תחזוקת חיפוי חזית בבניין 7

 

שימו לב!

 

מסמכי המכרז עודכנו לאחר שלב ההבהרות. 

נא למלא ולחתום על המסמכים המעודכנים מטה.

 

מצ"ב מסמכי המכרז

 

 

לוחות זמנים למכרז

לוחות הזמנים המתוכננים להליך המכרז הם כדלקמן:

 

פעילות תאריך

מועד פרסום המכרז 

19/12/2022

סיור מציעים

27/12/2022 בשעה 11:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

03/01/2023

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

24/01/2023 מ 10:00 עד 15:00

המכון רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתנתן למציעים.הודעה לעיתונות

הודעה לעיתונות