רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 003/2021

מכרז לקבלת שירותי ניקיון

  • תוקף ערבות המכרז הינו עד 30.3.2022.
  • הבהרה לגבי סעיף 1(י) למכרז:  המחזור הכספי השנתי של המציע יעמוד בכל שנה, במשך 3 שנים כלשהן מתוך השנים 2017-2020 כולל, על סך שלא יפחת מ-20,000,000 ₪ לשנה ובסך הכל 3x20,000,000 ₪. כך ינוסח גם אישור רו"ח נספח 17.

 

 

מצ"ב מסמכי המכרז

חוברת המכרז

 

נספח A לחוברת המכרז

 

קובץ אקסל להכנת הצעת מחיר

 

הבהרות למכרז

 

 

לוחות זמנים למכרז

לוחות הזמנים המתוכננים להליך המכרז הם כדלקמן:

 

פעילות תאריך
מועד פרסום המכרז  26/12/2021
מועד סיור קבלנים 29/12/2021  בשעה 11:00
מועד אחרון לשאלות הבהרה 04/01/2022
המועד להגשת הצעות לתיבת המכרזים 23/01/2022 בשעה 10:00-15:00

המכון רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתנתן למציעים.

 


 

 

הודעה לעיתונות

הודעה לעיתונות