רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 002/2024

הפעלת מערכי ההסעדה של מכון טכנולוגי חולון

מסמכי המכרז עודכנו נא למלא הצעה ע"ג מסמכים אלה

 

מסמכי המכרז
 
 

חוברת המכרז - מעודכן ל 16/05/2024

 

אישור ביטוחי

 

הבהרות

 

טופס הגשת הצעת מחירים בפורמט אקסל

 

 

לוחות זמנים למכרז

לוחות הזמנים המתוכננים להליך המכרז הם כדלקמן:

 

פעילות תאריך

מועד פרסום המכרז 

09/04/2024

כנס מציעים במכון 
 להיכנס דרך רחוב גולומב 52, חולון ולהגיע לבניין 3 (קומה 2)

15/04/2024, שעה 10:00

העברת שאלות של ספקים עד 05/05/2024
עד לשעה 16:00
מועד להגשת הצעות 26/05/2024
משעה 10:00 עד 15:00
ביצוע סיקורי ספק וטעימות של המציעים במהלך יוני 2024
מסירת הקפיטריה הגדולה לספק הזוכה לצורך שיפוץ והתארגנות לפתיחה יולי/אוגוסט 2024

המכון רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתנתן למציעים.הודעה לעיתונות

 

הודעה לעיתונות