רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 002/2021

מכרז לניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל

מצ"ב מסמך ההבהרות ומסמכי מכרז מתוקנים. נא לחתום על מסמך ההבהרות ולהגישו יחד עם ההצעה ע"ג מסמכי המכרז המעודכנים.

 

חוברת המכרז הבהרות למכרז

 

 

לוחות זמנים למכרז

לוחות הזמנים המתוכננים להליך המכרז הם כדלקמן:

 

פעילות תאריך
מועד פרסום המכרז  31/10/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה 09/11/2021
המועד להגשת הצעות לתיבת המכרזים 23/11/2021 בין השעות 10:00-15:00

המכון רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתנתן למציעים.

 

 

 

הודעה לעיתונות

הודעה לעיתונות