רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 002/2019

 

מכרז להקמה, מימון, תפעול ותחזוקה של מתחם מעונות סטודנטים בשיטת B.O.T

 

חוברת המכרז

הודעה לעיתונות: בעברית | בערבית

 

פעילות  תאריך
מועד פרסום המכרז  10.1.2019
מועד סיור קבלנים – נוכחות חובה 28.1.2019 בשעה 10:00
מועד אחרון לתשלום בגין השתתפות 19.2.2019
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 25.2.2019
מועד מתן תשובות לשאלות ההבהרה 12.3.2019
תחילת הזמן להגשת הצעות לתיבת המכרזים 20.3.2019 בשעה 10:00
מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים 21.3.2019 בשעה 14:00

 

רשימת נספחי המכרז

1. הסכם הקמה
2. הסכם הפעלה
3. מפרט הקמה 
    3.1 מפרט טכני הנדסי;
    3.2 חוברת תכנון אדריכלי ראשוני (א1);
    3.3 חוברת לריהוט ונגרות לפי טיפוסי דירות, תכניות הרכיבים ומפרט מיוחד (א2);
    3.4 תכניות לאינפורמציה.
4. מפרט הפעלה
5. הסכם המכון עם שיכון ובינוי (לרכישת התכניות)
6. רשימת יועצים (כולל הסכמים עמם, ואישוריהם בדבר חובות לתשלום)
7. תשריט המגרש
8. נסח מקרקעין
9. הסכם החכירה
10. טיוטת בקשה להיתר
11. תיק מידע
12. אישורי העירייה בנושא היטלים ואגרות
13. פרה-רולינג מרשות המיסים
14. אישור הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)
15. תמהיל דירות ודמי הרשאה
16. הצהרת בעלי מניות בדבר אחזקה במציע
17. אישור עו"ד/רו"ח בדבר אחזקה במציע
18. ערבות ההצעה
19. אישור רו"ח מבקר בדבר הון עצמי של בעל המניות
20. אישור רו"ח מבקר בדבר מחזור הכנסות שוטף ממוצע של בעל המניות
21. תצהיר אי-חדלות פירעון
22. מכתב גיבוי מבנק או חברת ביטוח
23. עיקרי התכנית הפיננסית של המציע
24. ניסיון קבלן ראשי בהקמה
25. התחייבות קבלן ראשי – הקמה
26. ניסיון בהפעלה
27. התחייבות מפעיל משנה
28. הצהרת התאגיד האחר בדבר שיעור אחזקה
29. אישור עו"ד/רו"ח בדבר שיעור אחזקת התאגיד האחר
30. טופס פרטי נציג מוסמך
31. הצהרת המציע והצעה כספית
32. אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה
33. תצהיר העדר הרשות פליליות
34. הצהרה בדבר אי תיאום הצעות למכרז
35. ערבות ההקמה
36. תקנון ותשריט תכנית מתאר ח/529
37. התחייבות עיריית חולון להסרת הערת אזהרה בדבר אי-התאמה להיתר
38. תשריט הפקעה לרכבת הקלה
39. נספח מטרדים
40. המחאת זכויות לגוף מממן ואישור הגוף המממן
41. אישור עריכת ביטוחי העבודות
42. הנחיות להכנת תכנית תפעול
43. ערבות מענק ות"ת
44. נוסח כתב הרשאה
45. אישור עריכת ביטוחים לתקופת ההפעלה
46. ערבות התפעול