רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 002/2019

 

מכרז להקמה, מימון, תפעול ותחזוקה של מתחם מעונות סטודנטים בשיטת B.O.T

 

הודעה בדבר שינויים בתנאי המכרז מיום 6.6.2019

פנייה למשתתפים מיום 18.6.2019

פנייה למשתתפים מיום 19.6.2019

 

חוברת המכרז – עדכון 06.06.2019 | גרסת עקוב אחר שינויים

הודעה לעיתונות: בעברית | בערבית

 

פעילות  תאריך
מועד פרסום המכרז  10.1.2019
מועד סיור קבלנים – נוכחות חובה
פרוטוקול סיור קבלנים מיום 28.1.2019
28.1.2019 בשעה 10:00
מועד אחרון לתשלום בגין השתתפות 19.2.2019
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 25.2.2019

מועד מתן תשובות לשאלות ההבהרה

מענה לשאלות הבהרה סבב ראשון

12.3.2019
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בסבב שני 17.3.2019

מועד מתן תשובות לשאלות הבהרה בסבב שני

מענה לשאלות הבהרה סבב שני

מענה לשאלות הבהרה נוספות מיום 4.4.2019

27.3.2019
תחילת הזמן להגשת הצעות לתיבת המכרזים 26.6.2019 בשעה 10:00
מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים 27.6.2019 בשעה 14:00

 

רשימת נספחי המכרז

1. הסכם הקמה | גרסת עקוב אחר שינויים
2. הסכם הפעלה | גרסת עקוב אחר שינויים
3. מפרט הקמה 
    3.1 מפרט טכני הנדסי | גרסת עקוב אחר שינויים
    3.2 חוברת תכנון אדריכלי ראשוני (א1);
    3.3 חוברת לריהוט ונגרות לפי טיפוסי דירות, תכניות הרכיבים ומפרט מיוחד (א2);
    3.4 תכניות לאינפורמציה

          3.4.1 בפורמט PDF

          3.4.2 בפורמט DWG (מעודכן ליום 10.6.18)
4. מפרט הפעלה
5. הסכם המכון עם שיכון ובינוי (לרכישת התכניות)
6. רשימת יועצים (כולל הסכמים עמם, ואישוריהם בדבר חובות לתשלום)
7. תשריט המגרש
8. נסח מקרקעין
9. הסכם החכירה
10. טיוטת בקשה להיתר:
     10.1 פורמט PDF
     10.2 פורמט DWG

11. תיק מידע
12. אישורי העירייה בנושא היטלים ואגרות
13. פרה-רולינג מרשות המיסים
14. אישור הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)
15. תמהיל דירות ודמי הרשאה  | גרסת עקוב אחר שינויים
16. הצהרת בעלי מניות בדבר אחזקה במציע 
17. אישור עו"ד/רו"ח בדבר אחזקה במציע | גרסת עקוב אחר שינויים
18. ערבות ההצעה  | גרסת עקוב אחר שינויים
19. אישור רו"ח מבקר בדבר הון עצמי של בעל המניות  | גרסת עקוב אחר שינויים
20. אישור רו"ח מבקר בדבר מחזור הכנסות שוטף ממוצע של בעל המניות  | גרסת עקוב אחר שינויים
21. תצהיר אי-חדלות פירעון  | גרסת עקוב אחר שינויים
22. מכתב גיבוי מבנק או חברת ביטוח  | גרסת עקוב אחר שינויים
23. עיקרי התכנית הפיננסית של המציע  | גרסת עקוב אחר שינויים
24. ניסיון קבלן ראשי בהקמה
25. התחייבות קבלן ראשי – הקמה
26. ניסיון בהפעלה  | גרסת עקוב אחר שינויים
27. התחייבות מפעיל משנה
28. הצהרת התאגיד האחר בדבר שיעור אחזקה
29. אישור עו"ד/רו"ח בדבר שיעור אחזקת התאגיד האחר
30. טופס פרטי נציג מוסמך
31. הצהרת המציע והצעה כספית  | גרסת עקוב אחר שינויים
32. אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה  | גרסת עקוב אחר שינויים
33. תצהיר העדר הרשות פליליות  | גרסת עקוב אחר שינויים
34. הצהרה בדבר אי תיאום הצעות למכרז  | גרסת עקוב אחר שינויים
35. ערבות ההקמה

      35-א. ערבות ההקמה המוגדלת
36. תקנון ותשריט תכנית מתאר ח/529
37. התחייבות עיריית חולון להסרת הערת אזהרה בדבר אי-התאמה להיתר
38. תשריט הפקעה לרכבת הקלה
39. נספח מטרדים
40. המחאת זכויות לגוף מממן ואישור הגוף המממן
41. אישור עריכת ביטוחי העבודות  | גרסת עקוב אחר שינויים
42. הנחיות להכנת תכנית תפעול
43. ערבות מענק ות"ת
44. נוסח כתב הרשאה  | גרסת עקוב אחר שינויים
45. אישור עריכת ביטוחים לתקופת ההפעלה  | גרסת עקוב אחר שינויים
46. ערבות התפעול

47. מכתב יכולות מבנק או מחברת הביטוח
48. כתב התחייבות בלתי חוזרת
49. חומר נוסף מהיועצים (מצורף כדי לסייע בהכנת ההצעות במכרז, מבלי שהדבר מהווה שינוי של החומר המחייב שצורף מלכתחילה עם מסמכי המכרז):
      49.1   דוח ראשוני של יועץ הקרקע 
      49.2   חומר עזר מיועץ הקונסטרוקציה
      49.3   חומר עזר מיועץ התברואה
      49.4   חומר עזר מיועץ הבניה הירוקה
      49.5   חומר עזר מיועץ המעליות
      49.6   חומר עזר מיועץ החשמל
      49.7   חומר עזר מיועץ האקוסטיקה
      49.8   חומר עזר מיועץ בטיחות אש
      49.9   חומר עזר מיועץ איטום

      49.10 הדמיות של הפרויקט