רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 001/2022

מכרז למתן שירותי שיווק ניהול ופרסום במדיה אונליין ואופליין

 

מצ"ב מסמכי המכרז

חוברת המכרז

 

בריף

 

אישור קיום ביטוחי הספק

 

הבהרות למכרז

 

 

לוחות זמנים למכרז

לוחות הזמנים המתוכננים להליך המכרז הם כדלקמן:

 

פעילות תאריך
מועד פרסום המכרז  10/05/2022
מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים 17/05/2022
המועד להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

12/06/2022

מ 10:00 עד 15:00

מועדים משוערים לפרזנטציה והצגת מצגת שיווקית

ובריף קריאייטיב ע"י המציעים 

24/07/2022

25/07/2022

המכון רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתנתן למציעים.

 


 

 

הודעה לעיתונות

הודעה לעיתונות