רשימת מכרזי המכון

מכרז פומבי מספר 001/2021

מכרז לביטוח בריאות קבוצתי לעובדי המכון הטכנולוגי חולון ובני משפחותיהם

 

הצעות למכרז זה יתקבלו אך ורק מחברות ביטוח מורשות העומדות בתנאי הסף.
סוכני ביטוח אינם מוזמנים להגיש הצעות למכרז זה.

 

חוברת המכרז

 

מסמך א (1)

 

הבהרות למכרז

 

לוחות זמנים למכרז
פעילות תאריך
מועד פרסום המכרז  04/07/2021
מועד אחרון לשאלות הבהרה 19/07/2021
המועד להגשת הצעות לתיבת המכרזים 15/08/2021 בין השעות 10:00-15:00
תחילת הביטוח 01/10/2021

 

 

הודעה לעיתונות