מתנאי רישום ועד סיום הלימודים בתוכנית

 

תנאי הרישום לתוכנית הלימודים

תעודת בגרות

זכאות לתעודת בגרות ישראלית, הכוללת:

 1. ממוצע ציונים משוקלל של 90לפחות
 2. לימודי מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל בציון 75 לפחות או מתמטיקה ברמה של 4 יח"ל בציון 85 לפחות. מועמד אשר לא יעמוד בתנאי הסף במתמטיקה יחויב לעבור מכינה במתמטיקה.
 3. לימודי פיסיקה ברמה של 5 יח"ל בציון 75 לפחות או פיסיקה ברמה של 4 יח"ל בציון 85 לפחות. מועמד אשר לא יעמוד בתנאי הסף בפיסיקה יחויב לעבור מכינה בפיסיקה ו/או השלמות במהלך שנה א'.

בחינה פסיכומטרית

בחינה פסיכומטרית בציון של 600 לפחות בדגש כמותי, עם ציון של 125 לפחות בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית; בעלי ממוצע בגרות משוקלל של 105 ומעלה יהיו פטורים מהבחינה הפסיכומטרית.

 

מי שאינו עומד בציון הפסיכומטרי הנדרש להגשת מועמדות, או חסר ציון פסיכומטרי יוכל להבחן במבחן מיון פנימי של המכון, שיבחן יכולות של קריאה, הבנה והסקה מתוך נתונים. ציון המעבר באנגלית, במקרה זה, יקבע על פי מבחן אמי"ר.

 

הקבלה לתוכנית תעשה לפי החלטתה של ועדת הקבלה (של התוכנית), אשר תזמן את המועמדים לראיון. ועדת הקבלה תקבל מועמדים לתוכנית על פי שקלול של ציוני תעודת בגרות (40%) ציון בחינה פסיכומטרית בדגש כמותי או מבחן המיון הפנימי (40%) והתרשמות המראיינים (20%).

 

 

תנאי הקבלה בעברית עבור מי שעברית אינה שפת אמו

בעלי תעודת בגרות מוכרת מחו"ל יידרשו:

 1. להוכיח שליטה בשפה העברית ולהגיע לרמה ג' לפחות לפני תחילת שנת הלימודים.
  הסיווג הראשוני לרמת עברית יעשה באמצעות מבחן יע"ל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.
 2. לעבור בחינות כניסה:
  - במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל בציון 85 לפחות
  - בפיסיקה ברמה של 4 יח"ל בציון 85 לפחות
  - באנגלית ברמה של 4 יח"ל בציון 85 לפחות

  מועמד אשר לא יעמוד בתנאי הסף במתמטיקה ו/או בפיסיקה יחויב לעבור מכינה במתמטיקה ו/או בפיסיקה ו/או בהשלמות בפיסיקה במהלך שנה א'.

עמידה בהחלטות המל"ג בנושא "אנגלית כשפה זרה" כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה

מועמדים לתוכנית יידרשו לעמוד גם בספי הקבלה באנגלית ברמה של לפחות 85 בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית / במבחן אמיר"ם / מבחן אמי"ר  וזאת על מנת להתקבל לקורס אנגלית ברמה הבסיסית. פטור מלימודי אנגלית יינתן מציון 134 ומעלה בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית / במבחן אמיר"ם / אמי"ר או על בסיס סיום בהצלחה של קורס באנגלית - רמת מתקדמים ב' בלבד.

קבלת סטודנטים תבוסס על ציון ההתאמה ומספר המקומות

ציון ההתאמה הוא ממוצע משוקלל של:

- בחינות בגרות (40%)

- ציון פסיכומטרי (40%)

- ראיון אישי (20%)

 

הנחיות כלליות למבחני המיון והתאמה

 
הכרה בלימודים קודמים ומדיניות מתן הפטורים

 

הכרה בלימודים קודמים (לרבות לימודים חלקיים לתואר ראשון), הכרה בלימודים לתואר ראשון נוסף, חזרה על קורסים, הפסקת לימודים וחידושם, התיישנות לימודים וכדומה יהיו לפי נהלי המכון (תקנון הלימודים לתואר ראשון) והחלטות הועדות הרלוונטיות של המחלקה.
עקרונית ניתן לקבל פטור מקורס, אם הקורס נלמד במוסד מוכר, ולא נתקבל תואר בגינו, ויתקיימו התנאים הבאים:

 1. ציון הקורס הוא 70 לפחות
 2. הפטור יאושר ע"י מרצה הקורס שעבורו מבוקש הפטור, כאשר למרצה שמורה הזכות לבחון הסטודנט לפני מתן הפטור
 3. ועדת ההוראה תאשרר את הפטור על בסיס מעמד המוסד, סילבוס הקורס, היקף שעות והשנה הקלנדרית בה נלמד

 

בכל מקרה של מתן פטור, צריך הסטודנט ללמוד לפחות שני שליש מן הנ"זים של התוכנית, ובכל מקרה לא יהיה פטור מסמינריונים ומפרויקט המו"פ (השנתי).

 

 

תנאי זכאות לתואר

 

לצורך זכאות לתואר על התלמיד לצבור סך של 134 נ"ז שהם 153 או 154 ש"ש (בהתאמה למסלולי ההתמחות בשנה ג': טכנולוגיות מידע או מדעי הרפואה בהתאמה). זכאות לתואר תתקבל לאחר השלמת כל הדרישות להלן:

 1. השלמת כל קורסי החובה בהיקף של 124 נ"ז שהם 143 או 144 ש"ש (בהתאמה למסלולי ההתמחות בשנה ג': טכנולוגיות מידע או מדעי הרפואה בהתאמה)
 2. השלמת כל קורסי הבחירה בהיקף של 10 נ"ז/ש"ש
 3. ציון עובר (לפחות 60) בכל אחד מהקורסים אותם למד התלמיד בתוכנית
 4. ממוצע ציונים משוקלל (בתואר) של לכל הפחות 70
 5. השלמת מכסת הקורסים הרב-תחומיים בהיקף של 6 נ"ז/ש"ש בהתאם לדרישות המכון

 

 

 

תעודת סיום

 

למסיימים בהצלחה את תוכנית הלימודים יוענקו תעודת בוגר/ת (B.Sc.) בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה

Bachelor of Science (B.Sc.) in Digital Medical Technologies