שכר לימוד לתואר ראשון


שכר הלימוד במכון טכנולוגי חולון זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות וצמוד למדד המחירים לצרכן
שנקבע בחודש יולי 2017. שכר הלימוד מורכב משכר הלימוד היסודי ומתשלומים נלווים

שכר הלימוד נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

לקראת שנת הלימודים תשע"ח נשלח פנקס שוברים בדואר לכל מועמד שהתקבל למכון. תלמידי שנה א‘ התבקשו לשלם מקדמה על חשבון שכר הלימוד באמצעות שובר תשלום, לפני תחילת הלימודים, להבטחת מקומם.

שכה"ל לשנת הלימודים תשע"ח, כפי נקבע במדד של חודש יולי 2017 , עומד על ₪10,066.
בנוסף לסכום זה על הסטודנט לשלם תשלומים נלווים בגובה ₪330, עבור שירותי אבטחה ושרותי רווחה. וכן 246 ₪ דמי חברות באגודת הסטודנטים. סטודנט שאינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים צריך להצהיר על כך בהצהרה שנשלח לסטודנטים בטופס. ויתור על חברות באגודת הסטודנטים יתאפשר עד - 31.12.2017
מכאן שהתשלום השנתי שחייב לשלם כל סטודנט עומד על 10,642 ₪

מי מטפל בך ?

 

 מדור שכר
מיקום:
בניין 5, קומה שנייה, חדר 201
קבלת קהל:
ימים א', ג' 10:00 – 15:30
יום ד' 13:00 – 16:00
ימים ב', ה' 10:00 – 18:00
דוא"ל:
מר נתן כהן
גב' יוליה למבז
טלפון:
03-5026574
 
 

 
דרכי תשלום
קיימות 5 אפשרויות לתשלום שכר הלימוד:
 
1. תשלום מראש של כל שכר הלימוד לשנת תשע"ח. תשלום כזה מקנה הנחה של 2.5%. ההנחה ניתנת עד לתאריך 15.9.2017. מצ"ב שובר תשלום שבו ניתן להשתמש לא יאוחר מ- 15.9.2017. לאחר מועד זה יפוג תוקפו של השובר. ההנחה אינה כוללת את התשלומים הנלווים והיא ניתנת רק על שכר הלימוד בסך 10,066 ₪. כלומר, השובר על סך 10,389 ₪ מתייחס לתשלום בגין שכר לימוד בסך 9,813 ₪ ותשלום של 576 ₪ בגין תשלומים נלווים.
2. תשלום במספר תשלומים באמצעות שוברי תשלום.
למעוניינים לשלם בפריסה לתשלומים, נשלחו 6 שוברי תשלום בציון התאריך האחרון לתשלום על גבי כל אחד משש השוברים שקיבלת. שובר תשלום שביעי אשר יכלול את הפרשי ההצמדה יישלח במהלך חודש מאי 2018.
 
 

תשלום
מספר
מועד אחרון
לתשלום
%משכר
הלימוד
גובה
התשלום
הערות
1 15.09.17 25% 2,660 ש"ח מתלמידי שנה א' תקוזז המקדמה ששולמה
2 14.11.17 15% 1,595 ש"ח  
3 14.12.17 15% 1,595 ש"ח  
4 14.02.18 15% 1,595 ש"ח  
5 14.03.18 15% 1,595ש"ח  
6 15.04.18 15% 1,602 ש"ח  

סה"כ שוברי תשלום: 10,713 ש"ח

7 14.05.18   לא ידוע תשלום זה יכלול את הפרשי ההצמדה ל-6 התשלומים
 

3. עד שלושה תשלומים באמצעות כרטיס אשראי – אפשרות נוספת העומדת בפניך הינה תשלום באמצעות כרטיס אשראי בעזרת עמדת המידע האישית. הנחיות בדבר אופן ביצוע תשלום באשראי ניתן לראות בעמדת המידע לסטודנט. ההנחה, בגובה 2.5%, בשכר הלימוד הניתנת עד ה- 15.09.17 תינתן רק למשלמים תשלום אחד.
* פעולה זו כרוכה בתשלום דמי טיפול בשיעור של 1.5% מהסכום המשולם. דמי טיפול מרביים הינם - 160 ₪ עבור תשלום שכ"ל מלא.
 
4. תשלום בהוראת קבע. רצ"ב טופס למילוי ולהחתמה בבנק. כל תשלום יבוצע ב-20 לכל חודש ב-10 תשלומים (למעט תשלומים החלים בשבת או בחג). הוראת הקבע תחול לכל תקופת הלימודים העוקבת.
  
5. תשלום באמצעות הפיקדון הצבאי. על מנת להוציא את הפיקדון מהבנק, יש להצטייד בשובר התשלום באישור מוסד מוכר, במכתב קבלה ובתעודת זהות.

תשלומים נלווים
בנוסף לתשלום עבור שכר הלימוד על כל סטודנט במכון לשלם תשלום נלווה בסך של 576₪. תשלום זה נועד לשירותי אבטחה, שרותי רווחה ותשלום לאגודת הסטודנטים. סטודנט שאינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים יחתום על ההצהרה המצ"ב עד ליום 31.12.2017 ויחויב רק בדמי אבטחה ושירותי רווחה בסך 330 ₪ (בכפוף להנחיות ועדת מלץ).

גובה התשלום הנלווה הוא אחיד הן לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר השני, ואינו תלוי בהיקף הלימודים השנתי.

התקנון המלא של שכר הלימוד יופיע באתר המכון במהלך חודש אוקטובר 2015 (בינתיים ניתן לראות באתר את התקנון של תשע"ד).
 
ביטול הרשמה
 1. מועמד שהתקבל ללימודים המחליט לבטל את הרשמתו למכון, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום או במסירה אישית במשרדי הרישום).
 2. מועד ביטול הרישום הוא היום שבו התקבלה הודעת המועמד.
 3. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי ביטול הרישום.
 4. מועמד (שהתקבל) המבטל את הרשמתו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם לטבלה:

עד - 15.8.17

המועמד יהיה זכאי למלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד

מ - 16.8.17 עד - 15.9.17
למועמד תוחזר מחצית המקדמה ששילם.
לאחר ה 15.9.17 המועמד יחויב במלוא המקדמה
מ - 16.9.17 עד - 19.10.17
(שלושה ימים לפני תחילת הלימודים)
 • מועמד שמועד התשלום שלו (על פי הודעת הקבלה ממדור רישום) חל לאחר 15.8.16 והודיע על ביטול הרשמתו עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה - יזוכה במלוא המקדמה.
 • מועמד שיבטל הרשמתו בתוך שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה - יחויב במחצית המקדמה.
 • מועמד שיבטל הרשמתו לאחר שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה - יחויב במלוא המקדמה.
1.11.17 ואילך על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים (ראה סעיף הפסקת לימודים).

ביטול הרשמה למועמדים המתחילים את לימודיהם בסמסטר שני:
 
עד 25.2.2017 המועמד יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.
מ 26.2.2017 ואילך על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים (ראה סעיף הפסקת לימודים).


הפסקת לימודים

 
 1. סטודנט הלומד במכון, והמחליט להפסיק את לימודיו במכון, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום או במסירה אישית במזכירות האקדמית או באמצעות עמדת המידע). לפני שמדור שכ"ל יטפל בבקשת הסטודנט, יהיה עליו לבצע "טופס טיולים" כמקובל במכון.
 2. מועד הפסקת הלימודים הוא היום שבו התקבלה הודעת הסטודנט.
 3. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.
 4. סטודנט המבטל את לימודיו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם לטבלה:

מ - 16.08.17 עד - 1.11.17 הסטודנט יחויב בתשלום של 1500 ₪
מ - 2.11.17 עד - 14.01.18 הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל עבור סמסטר א', אך לא יותר מ-25% משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ - 15.01.18 עד - 18.02.18 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל עבור סמסטר א', אך לא יותר מ-50% משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ - 19.02.17 עד - 22.04.17 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר א' בתוספת מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר ב' בתוספת התשלומים הנלווים.-לא יותר מ- 75% משכה"ל.
מ - 23.04.17 ואילך הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל בתוספת התשלומים הנלווים. –100% שכ"ל


לידיעתכם:

 1. ללא פירעון התשלומים עמדת המידע האישית באתר המכון תהיה חסומה ומהסטודנט תימנע האפשרות להירשם לקורסים. לא יהיה ניתן לצפות במערכת השעות האישית בציונים או לבצע פעולות שונות.
 2. שכר הלימוד לתואר לא יפחת מ- 300% או 400% בהתאם למספר שנות הלימוד התקניות לתואר.
 3. סטודנטים, שאת שכר הלימוד שלהם מממנים מוסדות חיצוניים: סטודנטים ישראלים, המקבלים מימון מלא, או מימון חלקי במסגרת הסכמי עבודה, או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים, או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי, או אחר - ישלמו שכר לימוד, הגבוה ב-25% משכר הלימוד הבסיסי
 
 
דמי ביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי גובה את דמי הביטוח הלאומי מן הסטודנטים במוסדות להשכלה, בהליך של גבייה אישית וישירה.
 

תקנון שכ"ל המלא לשני התארים