שכר לימוד לתואר שני

 
גובה שכר הלימוד ב- HIT – מכון טכנולוגי חולון ( להלן המכון ) לשנת תשע"ז 2016 - 2017 הוא בהתאם להנחיות המועצה להשכלה גבוהה . הנחייה זו תקפה הן לגבי סטודנטים חדשים והן לגבי סטודנטים ותיקים . כל סטודנט ישלם את שכר הלימוד בהיקף , במועדים ובתנאים , כפי שייקבעו על-ידי המכון . שכר הלימוד צמוד למדד חודש יולי 2016 ( שפורסם ב-15.08.16 ) ועומד על סך 13,698 ₪

בנוסף לתשלום שכר הלימוד, על כל סטודנט במכון לשלם תשלום שנתי נלווה בסך של 576 ש"ח תשלום זה מורכב מתשלום עבור שירותי אבטחה ושירותי רווחה (להלן : "התשלומים הנלווים") כמפורט להלן בסך 330 ₪ , ותשלום לאגודת הסטודנטים בסך 246 ₪

מכאן שהתשלום השנתי שחייב לשלם כל סטודנט עומד על סך של 14,274 ₪.

כל סטודנט יחתום על הצהרה באם הוא מעוניין\לא מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים.
סטודנט שאינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים יחתום על ההצהרה המצ"ב ויחויב אך ורק בתשלומים הנלווים. סכום זה צמוד לעליה בגובה שכר לימוד.

שירותי הרווחה כוללים: סיוע במתן מלגות , סיוע לסטודנטים לקויי למידה, סיוע פסיכולוגי, תמיכה בפעילות האגודה.

סטודנט שאינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים צריך להצהיר על כך בהצהרה בטופס המצורף.
עם התשלום עליך להעביר למדור שכר לימוד כתב התחייבות.
 
כל סטודנט במכון חייב לחתום על הטופס ולהעבירו למדור שכר-לימוד באחת מהדרכים הבאות:
 1. באמצעות הדואר (מדור שכר לימוד, מכון טכנולוגי חולון, רח' גולומב 52, חולון)
 2. במסירה אישית למדור שכר לימוד (בנין 5 חדר 201).
 3. באמצעות מייל netnelc@hit.ac.il
 
 
מי מטפל בך ?

מדור שכר
מיקום:
בניין 5, קומה שנייה, חדר 201
קבלת קהל:
ימים א', ג' 10:00 – 15:30
יום ד' 13:00 – 16:00
ימים ב', ה' 10:00 – 18:00
דוא"ל:
מר נתן כהן
 

גב' יוליה למבז

julial@hit.ac.il
טלפון:
03-5026574
 
 

 
 
דרכי תשלום
להלן 4 אפשרויות לתשלום שכר הלימוד:
 
1. תשלום מראש של כל שכר הלימוד לשנת תשע"ז : תשלום כזה מקנה הנחה של 2.5%. ההנחה ניתנת עד לתאריך 15.9.2016. מצ"ב שובר תשלום שבו ניתן להשתמש לא יאוחר מ- 15.9.2016. לאחר מועד זה יפוג תוקפו של השובר. ההנחה אינה כוללת את התשלומים הנלווים כלומר, השובר על סך 13,932 ₪ מתייחס לתשלום בגין שכר לימוד בסך 13,356 ₪ ותשלום של 576 ש"ח בגין תשלומים נלווים.
 
2. תשלום באמצעות שוברי תשלום: מצ"ב שובר לתשלום ראשון, שבו ניתן להשתמש לא יאוחר מ-31.10.2016 ותשלום שני לתשלום עד לתאריך 20.02.2017. תשלום אחרון ישלח בתוספת הפרשי הצמדה לקראת סוף חודש מאי 2017. את התשלומים המצוינים בסעיפים א' ו-ב' ניתן לבצע גם בכרטיס אשראי דרך עמדת המידע האישית. על השימוש בדרך זו המכון גובה דמי טיפול לכיסוי הוצאותיו. קובץ הסבר.

 

תשלום
מספר
מועד אחרון
לתשלום
גובה
התשלום
הערות
1 37.10.16 7,137 ש"ח מתלמידי שנה א' תקוזז המקדמה ששולמה
2 20.02.17 7,137 ש"ח
סה"כ שוברי שכ"ל : 14,274 ש"ח
3 14.05.17 לא ידוע תשלום זה יכלול את הפרשי ההצמדה

3. עד שלושה תשלומים באמצעות כרטיס אשראי – אופציה נוספת לתשלום היא באמצעות כרטיס אשראי . תשלום זה יכול להתבצע רק בעמדת המידע . תשלום זה כולל דמי טיפול ושרותי מחשב . דמי הטיפול המרביים הם כ- 214 ₪ עבור שכ"ל מלא . ניתן לפרוס את התשלום באשראי עד 3 תשלומים . ההנחה בגובה 2.5% משכר הלימוד הניתנת עד ה- 15.09.16 תינתן רק למשלמים תשלום אחד . הנחיות בדבר אופן ביצוע תשלום באשראי ניתן לראות בעמדת המידע לסטודנט.
 
4. תשלום בהוראת קבע. רצ"ב טופס למילוי ולהחתמה בבנק. כל תשלום יבוצע ב-20 לכל חודש ב-10 תשלומים (למעט תשלומים החלים בשבת או בחג).
 

תשלומים נלווים
בנוסף לתשלום עבור שכר הלימוד על כל סטודנט במכון לשלם תשלום נלווה בסך של 576 ₪. תשלום זה נועד לשירותי אבטחה, שרותי רווחה ותשלום לאגודת הסטודנטים. סטודנט שאינו מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים יחתום על ההצהרה המצ"ב עד ליום 30.12.2016 ויחויב רק בדמי אבטחה ושירותי רווחה בסך 330 ₪ (בכפוף להנחיות ועדת מלץ).

גובה התשלום הנלווה הוא אחיד הן לתלמידי התואר הראשון והן לתלמידי התואר השני, ואינו תלוי בהיקף הלימודים השנתי.

התקנון המלא של שכר הלימוד יופיע באתר המכון במהלך חודש אוקטובר 2015 (בינתיים ניתן לראות באתר את התקנון של תשע"ה).


ביטול הרשמה
 1. מועמד שהתקבל ללימודים המחליט לבטל את הרשמתו למכון, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום או במסירה אישית במשרדי הרישום).
 2. מועד ביטול הרישום הוא היום שבו התקבלה הודעת המועמד.
 3. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי ביטול הרישום.
 4. מועמד (שהתקבל) המבטל את הרשמתו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם לטבלה:

עד - 15.8.16

המועמד יהיה זכאי למלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד

מ - 16.8.16 עד - 15.9.16
למועמד תוחזר מחצית המקדמה ששילם.
לאחר ה 15.9.16 המועמד יחויב במלוא המקדמה
מ - 16.9.16 עד - 31.10.16
(יום לפני תחילת הלימודים)
 • מועמד שמועד התשלום שלו (על פי הודעת הקבלה ממדור רישום) חל לאחר 15.8.16 והודיע על ביטול הרשמתו עד המועד האחרון לתשלום המצוין בהודעת הקבלה - יזוכה במלוא המקדמה.
 • מועמד שיבטל הרשמתו בתוך שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה - יחויב במחצית המקדמה.
 • מועמד שיבטל הרשמתו לאחר שבועיים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום המקדמה - יחויב במלוא המקדמה.
1.11.14 ואילך על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים (ראה סעיף הפסקת לימודים).

ביטול הרשמה למועמדים המתחילים את לימודיהם בסמסטר שני:
 
עד 25.2.2017 המועמד יהיה זכאי להחזר מלוא המקדמה ששילם ע"ח שכר הלימוד.
מ 26.2.2017 ואילך על המועמד שיתקבל ויחליט על ביטול לימודיו יחולו הוראות הפסקת לימודים לסטודנטים (ראה סעיף הפסקת לימודים).


הפסקת לימודים

 
 1. סטודנט הלומד במכון, והמחליט להפסיק את לימודיו במכון, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום או במסירה אישית במזכירות האקדמית או באמצעות עמדת המידע). לפני שמדור שכ"ל יטפל בבקשת הסטודנט, יהיה עליו לבצע "טופס טיולים" כמקובל במכון.
 2. מועד הפסקת הלימודים הוא היום שבו התקבלה הודעת הסטודנט.
 3. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע"פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.
 4. סטודנט המבטל את לימודיו במועדים המפורטים להלן יישא בתשלום שכר-לימוד מלא או חלקי בהתאם לטבלה:

מ - 16.08.16 עד - 1.11.16 הסטודנט יחויב בתשלום של 1500 ₪
מ - 2.11.16 עד - 15.01.17 הסטודנט יחויב בתשלום מחצית משכה"ל עבור סמסטר א', אך לא יותר מ-25% משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ - 16.01.17 עד - 26.02.17 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל עבור סמסטר א', אך לא יותר מ-50% משכה"ל השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.
מ - 27.02.17 עד - 3.05.17 הסטודנט יחויב בתשלום מלוא שכה"ל לסמסטר א' בתוספת מחצית משכה"ל שבו חויב עבור סמסטר ב' בתוספת התשלומים הנלווים.-לא יותר מ- 75% משכה"ל.
מ - 4.05.17 ואילך הסטודנט יחויב במלוא שכה"ל בתוספת התשלומים הנלווים. –100% שכ"ל


לידיעתכם:

 1. ללא פירעון התשלומים עמדת המידע האישית באתר המכון תהיה חסומה ומהסטודנט תימנע האפשרות להירשם לקורסים. לא יהיה ניתן לצפות במערכת השעות האישית בציונים או לבצע פעולות שונות.
 2. שכר הלימוד לתואר לא יפחת מ- 300% או 400% בהתאם למספר שנות הלימוד התקניות לתואר.
 3. סטודנטים, שאת שכר הלימוד שלהם מממנים מוסדות חיצוניים: סטודנטים ישראלים, המקבלים מימון מלא, או מימון חלקי במסגרת הסכמי עבודה, או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים, או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי, או אחר - ישלמו שכר לימוד, הגבוה ב-25% משכר הלימוד הבסיסי
 
 
דמי ביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי גובה את דמי הביטוח הלאומי מן הסטודנטים במוסדות להשכלה, בהליך של גבייה אישית וישירה.
 

תקנון שכ"ל המלא לשני התארים