סילבוסים תואר שני

שיטות מחקר לניהול Research Methods in Management and Business

אופן ההוראה: שיעור
ש"ס: 4
נ"ז: 3
 
מטרות הקורס:
הקורס המציג תיאוריות וטכניקות של שיטות מחקר אשר ניתן להשתמש בהן לחקר תהליכים ניהוליים ואירגוניים. לקורס שתי מטרות עיקריות – האחת, להקנות לסטודנט, כמשתמש פוטנציאלי של ממצאי מחקרים, כלים להבנת והערכת ממצאי מחקרים ארגוניים והשנייה, להקנות לסטודנט ידע וכלים לביצוע מחקרים ניהוליים וארגוניים.

נושאי הקורס:
מטרות המחקר בניהול. מונחים תיאורטיים, הגדרות אופרציונליות, משתנה תלוי ובלתי תלוי. סוגי מחקרים כמותיים: מחקר ניסויי, סקר, מחקר קורלטיבי.
שלבי המחקר הכמותי - הגדרת בעיית המחקר, ניסוח השערות המחקר, מטרות המחקר ושאלות המחקר, סקר ספרות, תכנון שיטת ומערך המחקר (מקום המחקר, הפרדיגמה המחקרית, הנבדקים, סוג המחקר, משך המחקר, תכנון המדגם, תכנון כלי איסוף הנתונים), איסוף ועיבוד הנתונים, אנליזה/דיון/ניתוח/פירוש הממצאים, מסקנות והמלצות.
קריטריונים לבדיקת טיב מחקר כמותי - אובייקטיביות, שיטתיות, אמפיריות, מהימנות ותוקף.
סקר: מטרות, תכנו, דגימה.
בניית שאלון, שאלוני עמדות, תיקוף שאלוני עמדות, מהימנות, מקדם אלפא.
שימוש בסטטיסטיקה להצגת וניתוח ממצאי מחקר – סטטיסטיקה תיאורית, בדיקת השערות, ניתוחי שונות, מבחן חי בריבוע, מובהקות סטטיסטית, מתאם וסיבתיות, מקדמי מתאם פירסון, ספירמן, קרמר. רגרסיה מרובת משתנים.
מגבלות המחקר הכמותי, עקרונות ומאפייני המחקר האיכותי/אתנוגרפי, הבדלים בין מחקר כמותי למחקר איכותי. כלי איסוף הנתונים במחקר איכותי, התצפית, הראיון. ניתוח תוכן, זיהוי קטגוריות, תוקף ומהימנות במחקר איכותי. כתיבת דו"ח מחקר.
חלוקת הנושאים לשעורים:
 
הנושאים שנלמדו בקורס:
4 שעות – מבוא לקורס, תיאוריה מדעית ומחקר מדעי. מטרות המחקר במדעי החברה, במדעי הניהול ובניהול טכנולוגיה. מונחים תיאורטיים, הגדרות אופרציונליות, משתנה תלוי ובלתי תלוי. סוגי מחקרים כמותיים: מחקר ניסויי מעבדה ושדה, סקר, מחקר קורלטיבי. שלבי המחקר הכמותי.

3 שעות - קריטריונים לבדיקת טיב מחקר כמותי - אובייקטיביות, שיטתיות, אמפיריות, מהימנות ותוקף.

6 שעות - מגבלות המחקר הכמותי, עקרונות ומאפייני המחקר האיכותי/אתנוגרפי במדעי החברה, במדעי הניהול ובניהול טכנולוגיה, הבדלים בין מחקר כמותי למחקר איכותי. כלי איסוף הנתונים במחקר איכותי, התצפית, הראיון. ניתוח תוכן, זיהוי קטגוריות, תוקף ומהימנות במחקר איכותי.

6 שעות - מטרות הסקר, תכנון סקר, תכנון מדגם, דגימה הסתברותית, מסגרת הדגימה, סוגי דגימות. בניית שאלון, שאלוני עמדות, תיקוף שאלוני עמדות, מהימנות, מקדם אלפא.

2 שעות - תכנון ניסוי, מערכי ניסוי, תוקף פנימי ותוקף חיצוני.


דרישות הקורס: 
עבודה (ביצוע מיני מחקר) ותרגילי בית 50%, בחינת סמסטר 50%.

ביבליוגרפיה: 

ספר לימוד: 

Sekaran, U. Research Methods for Business: A Skill Building Approach (4th Edition). NY: Wiley, 2003.ספרי עזר:
בייט מרום, רות. שיטות מחקר במדעי החברה (יחידות 1-12). ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1990.
צבר בן יהושע, נעמה. המחקר האיכותי. גבעתיים: מודן, 1997.
שוורצולד, יוסף. "העמדה – מורה הדרך הפנימי להתנהגותנו" בתוך: לא לבדו, אשנב לפסיכולוגיה חברתית (יחידה 7). ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 1978. 

Denzin, N. & Lincoln, Y. (eds.) Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage publications, 1994