סילבוסים תואר שני

אסטרטגיה עסקית בינלאומית International Business Strategic

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3
דרישת קדם: ניהול טכנולוגיה 1. רקע

עם התרחבות תופעת הגלובליזציה והחברות הרב לאומיות, שיקולים ומדיניות בינלאומיית תופסים חלק משמעותי בתוכנית האסטרטגית של אירגונים כלכליים מובילים. ארגונים טכנולוגיים רבים מגלים שתכנון וישום אסטרטגי נכון הופך להיות גורם מרכזי להצלחתם ולרכישת יתרון תחרותי.
הקורס יערוך הכרות עם הנושאים השונים והמודלים בהם עוסקת האסטרטגיה הבינלאומיים.
הקורס ישלב מודלים תיאורטיים יחד עם מצבים מעשיים מחיי ארגונים טכנולוגיים בינלאומיים חלקם יוצגו ע"י נושאי משרות בכירים בתעשיה הטכנולוגית.

2. מטרת הקורס

להקנות מסגרת מושגית ותאורטית רחבה להבנת הפעילות הבין-לאומית, המערכות הסביבתיות השונות שבתוכן היא מתרחשת, והבעיות הניהוליות הייחודיות לה, דרך תיאור פעילותן של חברות רב-לאומיות. הכרת התהליך היזמי, הקמת עסקים והתכנית העסקית.

3. הנושאים שילמדו בקורס:

התפתחות הפעילות העסקית הבין-לאומית ותיאור הגישות התיאורטיות השונות לסחר בין-לאומי.
זירת ההתרחשות – תיאור הסביבה העסקית שבה מתרחשת הפעילות הרב-לאומית, וניתוח השפעותיהן של תת-הסביבות העיקריות של החברה הרב-לאומית על פעילות החברה.
בדיקת הפעילות הבין-לאומית מנקודת ראותן של גישות ניהוליות מודרניות, המשמשות להסבר פעילות ארגונית מקומית.
התהליך היזמי והקמת עסקים, התכנית העסקית - מטרות ומבנה, היזם ומקורות המימון, רשתות חברתיות ויזמות.
היבטים ניהוליים תוך-ארגוניים של הפעילות הבין-לאומית.
הצגת סוגים שונים של שותפויות אסטרטגיות בין-לאומיות והתמקדות באחת מהן: המיזם המשותף הבין-לאומי, תוך כדי הסבר הסיבות להקמת שותפות אסטרטגית זאת, והבעיות הניהוליות האופייניות לה.
ניתוח אירועים בתעשיות טכנולוגיה מתקדמת בישראל ובארה"ב.
השפעת הגלובליזציה על המחקר, פיתוח וייצור.

4. דרישות הקורס:
השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
קריאת חומרי הלמידה.
ניתוח אירועים.
עמידה במבחן הסיום.

הקורס מבוסס על הרצאות בכיתה ובמסגרת ימי עיון של המחלקה, תרגילים ודיונים בכיתה בנושאים השונים. על הסטודנטים להתכונן להרצאות בכתה על פי חומר הקריאה. ההרצאות וחומר הקריאה משלימים זה את זה. במסגרת הדיונים ינותחו מספר אירועים שיחולקו לסטודנטים מראש. חובה להשתתף בהרצאות האורח ובימי העיון של המחלקה כפי שיקבע ע"י מרצה הקורס גם אם אלו יערכו בימים ובשעות שונות ממועד ההרצאה הקבוע של הקורס.
לקראת הדיון על האירועים, יש להגיש את ניתוח האירוע/תרגיל בזמן כשהוא מודפס. כל קבוצה של שני סטודנטים תכין לפחות מצגת אחת (עד 15 דקות) שבמסגרתה היא תציג תרגיל.

5. ציון הקורס
א. תרגיל/מצגת והשתתפות פעילה בכיתה 30% - יש להגיש עותק/תקציר של המצגת עם הצגתה.
ב. מבחן – 70%.

6. ביבליוגרפיה: 

(1) Management Worldwide: Distinctive Styles Amid Globalization, Hickson & Pugh, Penguin, 2002. 

(2) Strategic Management, Fred R. David, Prentice Hall 8th Edition 

(3) The Strategy Focused Organization, Kaplan Robert and Norton David,
Harvard Business School Press 2001 

(4) The Balanced Scorecard, Kaplan Robert and Norton David
Harvard Business School Press 1996 

(5) International Business – Competing in the Global Marketplace, Chales W. L. Hill, IRWIN.