סילבוסים תואר שני

סמינר מחקר מחלקתי Department Research Seminar

ש"ס: 2
נ"ז: 1

נושאי הקורס: ניתוח של מחקרים, מאמרים, גישות, ומתודולוגיות עדכניות בהנדסת מערכות וניהול טכנולוגיה תוך השוואה ודיון בדרכי המחקר, הפיתוח ותקפות המסקנות. דיון בסוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות בניהול טכנולוגיה והנדסת מערכות באמצעות ניתוח עבודות נבחרות של סטודנטים ומרצים אורחים. כל משתתף יציג לדיון וביקורת של מנחה הסמינר והעמיתים, בכתב ובעל-פה, את הרציונל לעבודה, הבעיה, מטרות העבודה, תמצית סקר הספרות, שיטת העבודה, כלי איסוף הנתונים, ממצאים ראשוניים, ומסקנות ראשוניות.


דרישות הקורס: 1. השתתפות פעילה ונוכחות בשיעורים.
2. הצגת מאמרים ועבודות מחקר בכיתה.
3. הגשת עבודה מסכמת לסמינר.