סילבוסים תואר שני

שווקי הון, גיוס הון וניהול סיכונים 77106 - Capital Market, Capital Investment & Risk Analysis

אופן ההוראה: שיעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס:
להקנות למשתתפים כלים בסיסיים בתורת המימון של חברות טכנולוגיה עילית תוך הצגת ובחינת כלים מעשיים. הקניית ידע בסיסי במושגי ערך וזמן, בדיקת כדאיות השקעות, תשואה וסיכון, תורת ההשקעות וניהול פורטפוליו, קבלת החלטות באי וודאות, מכשירים פיננסים (מניות ואג''חים), מקורות מימון לחברות טכנולוגיה עילית, מבנה תעשיית ההון סיכון, היצע וביקוש להון סיכון, עקרונות בהכנת תוכנית עסקית (חקר שוק, אנליזת מתחרים וחדירה לשוק, ערוצי שווק והפצה, תקצוב), עקרונות בסיסיים בחוזים, הערכות שווי של חברות פרטיות וציבוריות, שוקי הון.
אפיון וזיהוי של סוגי סיכון העומדים בפני מנהל המקבל החלטות תפעלויות, אסטרטגיות, ופיננסיות. לימוד, הכרה ושימוש בדרכי פעולה להערכת סיכונים ושיטות להפחתת סיכונים. הערכה כלכלית וכספית של סיכון העומד בפני חברה עסקית עתירת ידע וטכנולוגיה. הערכת ערך אינפורמציה חלקית ככלי חלופי למניעת סיכון. מודלים תאורטים וישומיים פרקטיים של מניעה והתמודדות עם סיכונים. יוצגו שיטות בניהול סיכונים בפרוייקטים, דרכים לכימות סיכונים ודרכי מענה לסיכונים. אפליקציות תוכנה תאפשר לתלמידים לבצע ניהול סיכונים מסודר עבור פרוייקט שייבחרו. הקורס מבוסס על גישת מימון וכלכלה לניהול סיכונים וגישת ניהול פרויקטים לניהול סיכונים.

נושאי הקורס:
חזרה בהסתברות (מ"מ חד-מימדי בדיד ורציף, תוחלת, שונות וסטית תקן, מקדם מתאם)
חזרה במונחי יסוד במימון (ריבית, הוון, ערך עתידי ונוכחי של תזרים מזומנים)
ענ"נ ושת"פ (IRR/NPV) כבסיס לקבלת החלטות להשקעה
ענ"נ (NPV), שת"פ (IRR), מדד הרווחיות (PI )ותקופת החזר (Payback)
IRR/NPV כבסיס לקבלת החלטות להשקעה וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות
מבוא למימון פרוייקטים ברי-סיכון ולתורת ההשקעות בניירות ערך
(מודל מרקוביץ, APT.CAPM)
מקורות מימון לחברות טכנולגיה עילית חדשנית (הוןפרטיהון-סיכון,אנג'לים, מקורות מימון ממשלתיים בישראל, החוק להשקעות הון 1959, חוק המו"פ 1984, חממות טכנולוגיות).
מבנה תעשיית ההון סיכון (שותפים מוגבלים, שותפים כלליים, היבטים משפטיים)
היצע הון הסיכון בעולם ובישראל (מקרי בוחן: ארה"ב, ישראל, פינלנד, יון)
הביקוש להון סיכון בעולם ובישראל (מקרי בוחן: ארה"ב, ישראל, פינלנד, יון)
עקרונות התוכנית העסקית (אומדן שוק, אנליזת מתחרים וחדירה לשוק – Five-Forces/SWOT, תקצוב ראשוני).
חוזים בתעשיית הון סיכון
הערכות שווי של חברות ציבוריות ופרטיות (DFC, מכפיל רווח, אופציות ריאליות, מקרי בוחן השוואתיים תעשיית מדעי החיים מול תעשיית ה - IT)
שוקי ההון וחברות טכנולוגיה עילית (הנפקה ראשונית לציבורIPO, מיזוגים ורכישות)

מבוא לתורת החלטות וסיכונים, ניהול סיכונים – גישת הערכת אופציות, פיזור סיכון – מודל ההמחרה, פיזור סיכון – גישת מינימקס, ניהול סיכונים – גישת המח"מ, ערך כלכלי של אינפורמציה, הגדרת הסיכונים ואבחונם - גישת PMBOK, גישות לכימות סיכונים, עלות תועלת, מענה לסיכונים, ניהול ובקרת סיכונים, אפליקציה לניהול הסיכונים

דרישות הקורס:
השתתפות פעילה ונוכחות בהרצאות.
קריאת לפי רשימה ביבליוגרפית.
ניתוח אירועים והגשתם במועד.
עמידה במבחן סיום.

ביבליוגרפיה
מבוא להסתברות וססטיסטיקה – תלמה לויתן ואלונה רביב

תורת המימון – אריה נחמיאס, חלק ד" עמ" 385-418 .
תורת המימון – אריה נחמיאס, חלק ד" עמ" 37-92. שאלות (עמ" 93-96 ) ותשובות ( עמ" 101-108)
תורת המימון – אריה נחמיאס, חלק ד" עמ" 141-214 , עמ" 267- שאלות (עמ" 219-225) ותשובות (עמ" 229-250 ) לתרגול.
תורת המימון – אריה נחמיאס, חלק ד" עמ" 385-429, ניתוח רגישות בעמ" 433-467. תיק השקעות )בעמ" 489-509( ומודל CAPM )בעמ" 513-545 (. שאלות (עמ" 549-560) ותשובות (עמ" 565 - 604 ) לתרגול.

רויטר אדם, 2001, ספר האגח וניהול סיכונים. הוצאת לומדון.

בן חורין משה, 1996, שוק ההון וניירות הערך. הוצאת צ'ריקובר. 

Capital Investment & Financial Decisions – Levy H. and Sarnat M. pages 34-49
Capital Investment & Financial Decisions – Levy H. and Sarnat M. pages 59-76, 116-124
Megginson, William L. in JACF, Winter 2004

R. M. Wideman; Project and Program Risk Management – PMI 1992

Hardy, Mary. Investment Guarantees: The New Science of Modeling and Risk Management for Equity-Linked Life Insurance

Eric Briys, François de Varenne. Insurance: From Underwriting to Derivatives : Asset Liability Management in Insurance Companies (Wiley Finance)

Emmett J. Vaughan, Therese M. Vaughan. Fundamentals of Risk and Insurance