סילבוסים תואר שני

שיטות כמותיות לניהול טכנולוגיה | Quantitative Methods for Management of Technology

 
אופן הוראה: שיעור
שעות שבועיות: הרצאה - 3 שעות
נקודות זכות: 3.0
דרישות קדם: אין

מטרת הקורס:
הקניית כלים כמותיים הנדרשים בתחום ניהול הטכנולוגיה, בדגש על תחומי חקר הביצועים והסטטיסטיקה. הבנת האופטימיזציה המאולצת ויישומה לבעיות תכנון שונות. הכרת שיטות סטטיסטיות להסקה ממדגם על תכונות או על מדדים בעלי עניין.
הנושאים שיילמדו בקורס:
 1. יסודות האופטימיזציה.
 2. תכנון ליניארי, ניסוח בעיות, ניתוחי רגישות -  פתרון בעזרת מחשב.
 3. ניהול המלאי, מודלי מלאי – EOQ ו  (S-s).
 4. תורת התורים.
 5. סטטיסטיקה תאורית והתפלגות דגימה.
 6. אמידה נקודתית ורווחי סמך.
 7. שלבים בבדיקת השערות, סוגי טעויות ועוצמה. רמת מובהקות ניצפית.
 8. הסקה על תוחלת והפרש תוחלות (מדגמים ב"ת ומזווגים) באמצעות מחשב.
 9. רגרסיה ליניארית פשוטה ומרובה.
 
חובות התלמידים ומרכיבי הציון:
בחינה סופית (100%)

ספרי לימוד:
 1. Hillier F.S. and G.J. Lieberman, Introduction to Operations Research, 6th. ed, McGraw-hill, 1995.
 2. Freedman, Pisani & Purves. Statistics (4th edition). W. W. Norton & Company, 2007.
 3. לויתן ת., רביב א. מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, כרך שני הסקה סטטיסטית. הוצאת עמיחי, 2001
 4. איזנבך רונית, סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים, אקדמון, 1993
  ספרי עזר:
 5. Taha H.A., Operations Research: An Introduction, Macmillan Publishing, 4nd ed, 1997.
 6. Ballou R.H., Business Logistics Management, Fourth Edition, Prentice Hall, 1992.
 7. Winston W.L., Operations Research Applications and Algorithms, PWS Kent publishing, 2001.
 8. בייט מרום רות, מבוא לסטטיסטיקה, עם עובד, 1989.