סילבוסים תואר שני

תכנון הנדסי של מערכות טכנולוגיות Engineering Design of Technological Systems

אופן ההוראה: שעור ותרגול
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס:
הקניית ידע בסיסי בעקרונות תכנון, מימוש ובחינה של פרויקט טכנולוגי כלשהו.
בקורס ינותחו מערכות טכנולוגיות מכל תחומי החיים, תיבחן דרכי פעולתן, תכנונן, מדידותיהן והערכת ביצועיהן.

נושאי הקורס: 1. עקרונות תכנון פרויקט טכנולוגי,
2. גלאים וחיישנים של פרמטרים טבעיים,
3. אותות תקניים וממשקים בין אותות טבעיים ותקניים,
4. מערכת להרכבת מידע טכנולוגי,
5. מערכות טכנולוגיות למדידה ושליטה,
6. מערכות ויסות בתהליכים טכנולוגיים,
7. מערכות ויסות מורכבות,
8. שיטות הדמאה ובדיקת מערכות טכנולוגיות,
9. תכנון ופיתוח הנדסי באמצעות מחשב,
10. תכנון מערכות טכנולוגיות בעזרת שפת LabView,
11. בדיקת פרויקטים טכנולוגיים,
12. הדמאה של מערכות טכנולוגיות ב- LabView,
13. הפעלת פרויקטים טכנולוגיים ממוחשבים,
14. חיפוש שגיאות ותקלות במערכות טכנולוגיות.

דרישות הקורס:
השתתפות פעילה.
עמידה במבחן סיום.


ביבליוגרפיה:

1. Nise, N.S., “Control Systems Engineering”, John Wiley & Sons, NY, 2000.
2. Johnson G.W., “LabVIEW Graphical Programming : Practical Applications in Instrumentation and Control”, Mcgraw-Hill, 1997.
3. Ristic L., “Sensor Technology and Devices”, Artech House, Boston, 1994.
4. Sinclair I.R., “Sensors and Transducers”, Newnes, Amsterdam, 2001.
5. Travis J., “LabVIEW for Everyone”, Prentice Hall, 2001.