סילבוסים תואר שני

קניין רוחני ופטנטים Property Intellectual

אופן ההוראה: שעור
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס:
הכרת דיני הקניין הרוחני הנוהגים בישראל ובעולם, תוך דגש על האתגרים המורכבים הניצבים
בפני העוסקים בתחומי הטכנולוגיה השונים: זכויות יוצרים, סימני מסחר, תוכנות, שמות
מתחם, הגנה על פטנטים ועוד.

תיאור הקורס
ההתפתחות הטכנולוגית המואצת של השנים האחרונות ופיתוחן של טכנולוגיות חדשות, מעלה
דילמות משפטיות מאתגרות והופכת את ההגנה על נכסים לא מוחשיים לצורך הכרחי ולידע חיוני.
הקורס בוחן את סוגיית הקניין הרוחני תוך התמקדות בשלושה תחומים מרכזיים:
זכויות יוצרים, סימני מסחר ודיני פטנטים.
כמו כן נדון בהיבטים של קניין רוחני הבאים לידי ביטוי במחשבים ובטכנולוגיות מתקדמות
הקורס משלב נוספות, כמו: שימוש בשמות מתחם (Domain Name), Cybersquating, מסחר מקוון, שיתוף קבצים ועוד. הקורס נועד להקנות ידע שימושי והבנה אודות הדילמות והאתגרים הצפויים במפגש שבין טכנולוגיה ומשפט. במהלך הקורס ייבחנו אירועי מחקר וסוגיות עדכניות בתחום.

נושאי הקורס: מבוא – משפט וטכנולוגיה
קניין רוחני : מבט משווה
זכויות יוצרים: איזון אינטרסים, היצירה המוגנת, הזכות ביצירה, היוצר.
הפרה בקניין רוחני: הזכות לתבוע ולהתבע.
סימני מסחר ומדגמים: אפיון ורישום
איזון זכויות
פטנטים: מבט משוווה
פטנטים: רישום, זכויות קדימה
פטנטים: אמצאת עובד
קניין רוחני ועוולות מסחריות
קניין רוחני ודיני מחשבים

דרישות הקורס
נוכחות בכיתה והשתתפות פעילה
הגשת שתי מטלות ביניים
בחינה מסכמת
הקורס מתוקשב, על הסטודנט להתעדכן מעת לעת באתר הקורס
* נדרש ציון עובר לפחות, בכל מטלה


ביבליוגרפיה
חקיקה:
אמנת ברן נוסח פאריז 1971
אמנה להגנת זכויות מבצעים, יצרני רשומות קול ותאגידי שידור רומא 1961
הסכמי טריפס (Trips)
חוק זכויות יוצרים, 1911
חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), התש"ס - 1999.
חוק עוולות מסחריות התשנ"ט - 1999
פקודת הפטנטים ווהמדגמים
פקודת זכויות יוצרים, 1924 חא"י כרך א', עמ' (ע), 364(א) 389.

תזכיר חוק זכות-יוצרים התשס"ד – 2003 מיום כ"א בכסלו תשס"ד 16.12.03
Utah Digital Signature Act 1995


פסיקה:
זכויות יוצרים:

ע"א 464/65 אונגר נ' פריס ישראל סרטים, פ"ד כ (3) 6.
ע"א 559/69 אלמגור נ' גודיק, פ"ד כד (1) 825.
ע"א 23/81 הרשקו נ' אורבוך, פ"ד מב (3) 749.
רע"א 2687/92 גבע נ' חברת וולט דיסני, פ"ד מח (1) 251
ת.א. (ת"א) 2477/02 ד"ר אסף יעקב נ' איתן ענבר [טרם פורסם]. 

סימני מסחר:
רע"א 2736/98 Habboub Bros. נ' Nike International, פ"ד נד (1) 614.
ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד (מיום 30.3.04, טרם פורסם)
רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופרהב בע"מ, פ"ד נז (2) 438.
ע"א 9191/92 V& S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ (מיום 19.7.04, טרם פורסם).
רע"א 2736/98 Habboub Bros. נ' Nike International, פ"ד נד (1) 614.
רע"א 6012/02 לחם חי בע"מ נ' מאפית ברמן, דינים עליון, כרך סב, 653 (מיום 23.9.02, טרם פורסם). 

סודות מסחריים:
ע"א 2600/90 עלית נ' סרנגה, פ"ד מט (5) 796.
ע"א 1142/92 ורגוס בע"מ נ' כרמקס בע"מ, פ"ד נא (3) 421. 

פטנטים:
ע"א 793/86 פורת נ' צ.מ.ל. ציוד מודרני לרפואה בע"מ, פ"ד מד (4) 578.
ע"א 217/86 שכטר נ' אבמץ, פ"ד מד(2) 846.
ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ, פ"ד מח (5) 661.
ע"א 4867/92 סניטובסקי נ' תעמס בע"מ, פ"ד נ (2) 509.


מדגמים:
ת.א. (ת"א) 3155/99 איזי יוגב תעשיות נ' מסגרית האחים אבו, דינים מחוזי, כרך לג (1) 586, תק-מח 2002 (1) 2546.
ע"א 3406/96 סלע חברה למוצרי בטון נ' אקרשטיין תעשיות, דינים עליון, כרך נה, 939. 

אמנות בינ"ל: 

The WTO - TRIPS Agreement: Trade Related Aspects of Intellectual Property, Art.
27-34 (online: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm)
Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, 11851
U.N.T.S. Vol. 828m 305 (online: http://www.bitlaw.com/source/treaties/paris.html).
אמנת שיתוף פעולה בפטנטים The Patent Cooperation Treaty (PCT). ניתנת להורדה http://www.wipo.org/pct/en/texts/pdf/pct.pdf.
ספרים ומאמרים:
אלקין-קורן, נ. "על כלל ועל נחלת הכלל: מקניין רוחני לעשיית עושר ולא במשפט", עיוני משפט כה (1) 9 (2001).
אלקין-קורן נ. "זכויות יוצרים בעידן המידע – יעדים ותיקים בעידן חדש", שערי משפט א(2)
אסיא נ. פורמן מ., גולדשטיין,א. "כתובות באינטרנט כסימני מסחר", שערי משפט א (2)
גרינמן, ט. זכויות יוצרים, אמנים ומפיקים (תשנ"ח).
דויטש, מ. עוולות מסחריות וסודות מסחר (2002).
ויסמן י. "מעניין לעיין בזכויות יוצרים" הפרקליט, כרך מה, חוברת ב, עמ' 229-242, (2001).
טננבוים אברהם, "השלכות רשת האינטרנט על המשפט המהותי", שערי משפט א(2) 133
פ' נרקיס, דיני זכויות יוצרים (1990).
ש' פרזנטי, דיני זכויות יוצרים (מהדורה שניה, תש"ס).

David K. Djavaherian, (1998) "First Amendment: Indecency: Reno v. ACLU", Technology Law Journal 371 13 Berkle
Michael A. Geist, (1998) " The Reality of Bytes: Regulation Economic Activity in The Age of the Internet", 73 Washington Law Review 521
Myrna L. Wigod, (1998) "Privacy in Public and Private E-mail and On-line Systems", 19 Pace Review Law
Needham J. Boddie & Thomas C. Mcthenia, (1998) A Review of Copyright and the Internet, 20 Campbell Law Review 193
Philip S. Crowin, (1998) "Electronic Authentication: The Emerging Federal Rule", 38 Jurimetrics Journal
Susan E. Gindin, (1997) "Lost and Found in Cyberspace: International Privacy in the Age of the
Internet" 34 San Diego Law Review 1153
William E. Wyrough & Ron Klien, (1997)"The Electronic Signature Act of 1996: Breaking Down Barriers to Widespread Electronic Commerce in Florida", 24 Florida State University Law Review 407. * עדכונים ברשימת הקריאה, שינויים / תוספות יעודכנו באתר הקורס.