סילבוסים תואר שני

קבלת החלטות מתקדם Advanced Decision Making

אופן ההוראה: שו"ת
ש"ס: 3
נ"ז: 3 מטרות הקורס:
הרקע התיאורטי והמעשי בקבלת החלטות בתחומי הניהול הטכנולוגי התרחב בשנים האחרונות. יישומי תורת קבלת החלטות נעשים על ידי מנהלים ברבדים שונים של מערך הניהול בארגונים. במסגרת הקורס נעסוק ביישומים חדשניים וחדשים של תורת קבלת ההחלטות. גישתם של טברסקי וכהנמן, מדידת יעילות קבלת החלטות בעזרת מודל מעטפת הנתונים. היבטים פסיכולוגים ואישיותיים בקבלת החלטות. השפעה של רציונליות מקבל ההחלטות ומידת שנאת הסיכון שלו על החלטותיו.

נושאי הקורס: א. מבוא וחזרה על מושגי יסוד בקבלת החלטות
ב. מדידת סיכון והערכתו
ג. כלכלת אינפורמציה
ד. רציונליות
ה. שנאת סיכון
ו. דירוג העדפות בעזרת גישת best worst
ז. מדידת יעילות בעזרת מודל מעטפת הנתונים
ח. קבלת החלטות בניהול פרויקטים "ללא עיכוב"

דרישות הקורס:
א. נוכחות ב80 % מהפגישות
ב. הצגת נושא בכיתה
ג. עבודה מסכמת

ביבליוגרפיה 1. Kahneman, D. and Tversky, A. 1979. Prospect Analysis of Decision Under Risk, Econometrica, 47:263-291
2. Raiffa H and A. Tversky, 1988, Decision Making, Cambridge University Press
3. Marely H and Louviere, J., “Some probability Models on Best Worst Choice. Journal of Mathematical Psychology (2004)
4. Chernoff, H and Moses L. Elementary Decision Theory. Wiley
5. Subhash C. Ray, 2004, Data Envelopment AnalysisTheory and Techniques for Economics and Operations Research. Cambridge Press